Na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2122.) utworzono 9 odrębnych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tj.:

 • Fundusz Promocji Mleka,
 • Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Owczego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,
 • Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
 • Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,
 • Fundusz Promocji Ryb.

Fundusze powołano w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych.

Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego (tak jak i pozostałe Fundusze) jest zarządzany przez komisję zarządzającą składającą się z 9 członków (przedstawicieli przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, producentów oraz izb rolniczych). Kadencja członków komisji zarządzających trwa 4 lata. Do kompetencji komisji zarządzających należy:

 • reprezentowanie interesów branż, których dotyczą fundusze promocji, wobec ministra właściwego do spraw rynków rolnych, innych organów administracji publicznej w zakresie zarządzania funduszem promocji właściwym dla danej branży;
 • ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji określających przede wszystkim szczegółowe warunki i tryb przedkładania propozycji programów oraz działań;
 • opracowywanie planu finansowego funduszu;
 • sporządzanie sprawozdania rzeczowego funduszu;
 • uchwalanie regulaminu danej komisji;
 • opracowywanie strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji;
 • przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych:
  • regulaminu danej komisji,
  • zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji i planów finansowych danego funduszu promocji w zakresie realizacji celów,
  • sprawozdania rzeczowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego funduszy promocji,
  • strategii promocji opracowanej dla branży.